top of page

PRIVACY

Algemeen

Wij vinden het uiterst belangrijk dat onze klanten optimaal kunnen genieten van onze uitstekende service én ons volledig kunnen vertrouwen. Om u een goede service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Deze gegevens verzamelen wij op een verantwoorde manier en wij springen uiterst zorgvuldig met de opslag ervan om. In onderhavig privacybeleid kunt u nalezen welke gegevens wij precies verzamelen, voor welke doeleinden, hoe u deze gegevens zelf kunt beheren en welke rechten u als gebruiker heeft.

1. Wie verzamelt de informatie?

Merode Interieur BVBA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en andere data voor marketingdoeleinden in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Merode Interieur is een BVBA met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 244, geregistreerd in Tongeren onder het BTW nummer BE 0808 745 220, en kan indien gewenst gecontacteerd worden via tel +32 (0) 89 730 230 of via info@merode-interieur.com.

Merode Interieur BVBA doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Merode Interieur BVBA houdt uw gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens. Dit houdt in dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Merode Interieur BVBA behoudt zich het recht om de Privacyverklaring te wijzigen. Als u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons via volgende contactgegevens:

Merode Interieur BVBA
Koning Albertlaan 244
3620 Lanaken
info@merode-interieur.be
+32 (0) 89 730 230

2. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Merode Interieur BVBA gebruikt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Onder persoonsgegevens verstaan wij identificeerbare gegevens van een rechtspersoon. Dit zijn gegevens die u doorgeeft als u bijvoorbeeld met ons contact opneemt, zich voor onze nieuwsbrieven inschrijft of aan wedstrijden deelneemt. Concreet gaat het dan om persoonlijke identiteitsgegevens, zoals naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, taalvoorkeur en e-mailadres.

Zoals wettelijk bepaald, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op wettelijke basis:

 • met verkregen toestemming;

 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

 • voor de verwerking van de verkoopovereenkomst;

 • bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor volgende doeleinden:

 • om een gebruikersaccount aan te maken;

 • om uw bestelling/retour te verwerken;

 • om de levering van uw bestelling op te volgen en u te informeren over mogelijke problemen;

 • om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingacties te sturen om bijvoorbeeld u te informeren over nieuwe aanbiedingen en promoties;

 • om wedstrijden te organiseren;

 • om beoordelingen over onze site en service te verzamelen

 • om klantgetrouwheidacties uit te voeren.

3. Wie heeft behalve Merode Interieur BVBA toegang tot deze gegevens?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden, behalve indien:

 • het noodzakelijk is voor onze dienstverlening en werking;

 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

 • er een gerechtvaardigd belang is voor Merode Interieur BVBA of een betrokken derde partij;

 • u ons hiervoor uw toestemming geeft.

Voor het verwerken van de betaling worden uw betaalgegevens doorgegeven aan Bancontact, Ideal, Payconiq of elke andere payment provider die op de website vermeld staat.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

4. Vlot gebruik van de Site & beveiliging van persoonlijke informatie

Merode Interieur BVBA stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een betaalkaart of andere betalingsmodaliteit zal enkel worden opgeslagen via goedgekeurde Europese leveranciers van betalingsdiensten, zoals Bancontact, Ideal, Payconiq. Overige persoonlijke informatie zal naar de servers en databank van Merode Interieur BVBA worden overgebracht middels SSL (Secure Sockets Layer – de nieuwste standaard encryptietechnologie ) via 256-codering. Voor een optimale ondersteuning van onze veiligheidsmaatregelen wordt de site best bekeken met een geüpdatete, moderne browser, zoals Edge, Google Chrome, Safari, Opera of Mozilla Firefox.

De servers worden gehuisvest door de internet hosting provider Telenet BVBA. Deze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd via multi-level firewalls en een standaard veiligheidsprotocol.

Betalingen gebeuren steeds in een beveiligde omgeving, zodat derden uw persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

5. Corrigeren of verwijderen van informatie: uw rechten

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@merode-interieur.com of via +32 (0) 89 730 230. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan u via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van de overeenkomst). Als gebruiker heeft u volgende rechten wat betreft de opslag van uw gegevens:

- recht op inzage/toegang

Elke gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe de eigen persoonlijke gegevens verwerkt worden.

- recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

- recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

- recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

- recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

- recht op beperking van de verwerking

Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

- recht op overdraagbaarheid

Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen.

- recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

6. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw cookie instellingen kunt beheren, verwijzen wij graag naar ons cookiebeleid.

7. Kinderen

Kinderen (jonger dan 18 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Merode Interieur BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

8. Links

Mogelijks zal u links vinden op de site naar andere websites en andere sociale media toepassingen. Zodra u evenwel de site verlaat is de Privacyverklaring van Merode Interieur BVBA niet meer van toepassing. Merode Interieur BVBA is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website of sociale media toepassing.

9. Privacyverklaring aanvaarden

Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Merode Interieur BVBA wenst te verzenden. Door op de site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de privacyverklaring. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in dit privacyverklaring wordt omschreven.

10. Vragen?

Voor vragen kan u steeds terecht bij Merode Interieur BVBA op volgend e-mailadres: info@merode-interieur.com, telefonisch: +32 (0) 89 730 230 of per post: Merode Interieur BVBA, Koning Albertlaan 244, 3620 Lanaken, België.

bottom of page